Kritéria pro přijímání uchazečů na obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: technické pro školní rok 2022/2023, 2. kolo v pdf.

Uchazeči přijati do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: technické, denní forma vzdělávání, ve školním roce 2022/2023 ve 2. kole přijímacího řízení v pdf.

Celkové výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023, obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření technické ve 2. kole přijímacího řízení v pdf.

 

Kritéria a přihláška ke druhému cizímu jazyku jsou uvedena na této stránce úplně dole.

Výsledky JPZ – náhradní termín pro obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání, v pdf.

Výsledky JPZ – náhradní termín pro obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: všeobecné, denní forma vzdělávání, v pdf.

Aktuální stav k 20. 5. 2022 pro obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání, v pdf.

Aktuální stav k 20. 5. 2022 pro obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: všeobecné, denní forma vzdělávání, v pdf.

Aktuální stav k 20. 5. 2022 pro obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: technické, denní forma vzdělávání, 2. kolo, v pdf.

     

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410,

příspěvková organizace

IČO: 00846881   Výsledky přijímacího řízení – postup —————————————————————————————————————–  

Zákonný zástupce uchazeče může nahlédnout do spisu uchazeče (§ 38 odst. 1 správního řádu) osobně (po prokázání totožnosti), a to dne 29. dubna 2022 v době od 8:00 do 10:00 hodin v ředitelně školy, o tomto nahlédnutí bude sepsán protokol.

Jak zjistit výsledky přijímacího řízení?

Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých i nepřijatých uchazečů budou zveřejněny pod přiděleným registračním číslem na stránkách www.gsos.cz a na úřední desce před školou v pátek 29. dubna 2022 od 12:30 hodin.

 

Uchazeč je přijat:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se nezasílají poštou, ale oznamují se zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Dnem zveřejnění se rozhodnutí o přijetí považuje za oznámené a následujícím dnem počíná běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

Svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu a Střední odborné škole, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek musí být podepsán uchazečem i zákonným zástupcem.

Seznam přijatých uchazečů zde:

Výsledky přijímacích zkoušek 1. kolo – osmileté gymnázium

Uchazeči přijati do oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání, ve školním roce 2022/2023 v pdf  

Výsledky přijímacích zkoušek 1. kolo – čtyřleté gymnázium

Uchazeči přijati do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: všeobecné, denní forma vzdělávání, ve školním roce 2022/2023 v pdf Uchazeči přijati do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: technické, denní forma vzdělávání, ve školním roce 2022/2023 v pdf

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na škole, kam byl přijat, posledním dnem výše uvedené lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole.

Rozhodne-li se uchazeč nastoupit na jinou střední školu, prosíme o sdělení této informace na e-mailovou adresu: skola@gsosfm.cz

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou.

To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kam byl přijat na základě odvolání.

 

Uchazeč není přijat:

Rozhodnutí o nepřijetí si může zákonný zástupce nezletilého uchazeče vyzvednout osobně na sekretariátu školy, a to dne 29. dubna 2022 od 12:30 do 16:00 hodin, odvolání je možné podat ihned na sekretariátu školy.

Nevyzvednutá rozhodnutí budou uchazečům a jejich zákonným zástupcům zaslána písemně poštou nebo datovou schránkou, pokud ji mají zákonní zástupci zřízenou. Úložní lhůta je 10 pracovních dnů, posledním dnem této lhůty je rozhodnutí považováno za doručené.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí o nepřijetí je možné poslat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (tzn. ode dne, kdy si zákonný zástupce rozhodnutí vyzvedl na poště nebo přímo ve škole). Odvolání se podává prostřednictvím ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava. Odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem uchazeče.

Vzor odvolání v docx ke stažení.

Seznam všech uchazečů zde:

Výsledky přijímacích zkoušek 1. kolo – osmileté gymnázium

Celkové výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023, 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání v pdf  

Výsledky přijímacích zkoušek 1. kolo – čtyřleté gymnázium

Celkové výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023, obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: všeobecné v pdf Celkové výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023, obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření technické v pdf

 

Neodevzdají-li zápisový lístek všichni uchazeči, bude škola postupně (na základě tzv. autoremedury) přijímat uchazeče, kteří podali odvolání, přičemž bude plně respektováno pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení. Každodenní aktualizace výsledků přijímacího řízení bude na www.gsos.cz

Podrobné údaje doplňuje video:

Protože video bylo nahráno v minulém školním roce, uvádí ředitel loňský termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Správně, pro tento školní rok, má být uveden termín pátek 29. 4. 2022.

Kompletní výsledky JPZ zde: budou zveřejněny v pátek 29. dubna 2022 ve 12.30 hod.

První schůzka se zákonnými zástupci přijatých žáků se uskuteční 1. 9. 2022 v 16:00 hodin v jídelně školy.

 

Ve Frýdku-Místku dne 27. 4. 2022 PhDr. Pavel Carbol, Ph.D. ředitel školy

 

Vyhlášení přijímacího řízení a kritérií pro školní rok 2022-2023

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2022-2023 v pdf

Kritéria G8 gymnázium 2022-23 v pdf

Kritéria G4 gymnázium technické 2022-2023 v pdf

Kritéria G4 gymnázium všeobecné 2022-2023 v pdf

Informace k přihláškám a konzultacím pro školní rok 2022-2023 v pdf

Přihláška ke studiu druhého cizího jazyka – gymnázium, technické v docx

Přihláška ke studiu druhého cizího jazyka – gymnázium, všeobecné v docx

Informace k přijímacímu řízení v pdf.