Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro šk. rok 2020/2021 na úřední desce školy a na webových stránkách

  • pro uchazeče o čtyřleté studium: 16. 6. 2020 od 12.30 hod. 
  • pro uchazeče o osmileté studium: 17.  6. 2020 od 11.30 hod.

 

Kapacita oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium je ke dni 26. 6. 2020 naplněna.

Kapacita oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium je ke dni 30. 6. 2020 naplněna.

 

Výsledky přijímacích zkoušek 1. kolo – osmileté gymnázium

Uchazeči přijati do oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání, ve školním roce 2020/2021 v pdf

 

Výsledky přijímacích zkoušek – čtyřleté gymnázium

Uchazeči přijati do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: všeobecné, denní forma vzdělávání, ve školním roce 2020/2021 v pdf

Uchazeči přijati do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: technické, denní forma vzdělávání, ve školním roce 2020/2021 v pdf

Celkové výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021, 1. kolo 16. 6. 2020, obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: všeobecné v pdf

Celkové výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021, 1. kolo 16. 6. 2020, obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření technické v pdf

Jak postupovat po zveřejnění výsledků?

  1. Zákonný zástupce uchazeče, který je přijat a chce studovat na Gymnáziu a SOŠ Frýdek-Místek, Cihelní 410, odevzdá řediteli školy zápisový lístek, a to nejpozději do 23. 6. 2020 v případě čtyřletého studia a nejpozději do 24. 6. 2020 v případě studia osmiletého.
  2. Zákonný zástupce uchazeče, který je na Gymnázium a SOŠ Frýdek-Místek, Cihelní 410 přijat, ale rozhodl se pro studium na jiné střední škole, informuje o uchazečově rozhodnutí co nejdříve sekretariát naší školy, aby mohl být na uvolněné místo přijat uchazeč, který se umístil další v pořadí.
  3. Zákonný zástupce uchazeče, který není na Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410 přijat, ale přeje si zde studovat,  vyčká na doručení rozhodnutí o nepřijetí poštou a do tří pracovních dnů využije možnosti podat žádost o nové rozhodnutí, jejíž formulář obdrží od školy zároveň s rozhodnutím o nepřijetí.
  4. Zákonný zástupce uchazeče, který není na Gymnázium a SOŠ Frýdek-Místek, Cihelní 410 přijat a rozhodne se studovat na jiné střední škole, odevzdá zápisový lístek zvolené střední škole. (Naši školu o svém rozhodnutí informovat nemusí.)

Vyplněné zápisové lístky a žádosti o vydání nového rozhodnutí je možné osobně předávat na sekretariátu Gymnázia a SOŠ  v těchto dnech:

  • středa 17. 6. 2020 7 – 16 hod.
  • další pracovní dny 7 – 14.30 hod.

 Vzhledem k tomu, že na zápisovém lístku a na žádosti má být i podpis uchazeče, doporučujeme, aby přišel rodič i s uchazečem o studium.

 

Poučení o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí:

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.

Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce
a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanovují lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.

Žádost o vydání nového rozhodnutí ke stažení v docx nebo v pdf

 

Aktuální informace k přijímacímu řízení v docx nebo v pdf.

Průvodce přípravou na jednotnou přijímací zkoušku z Cermatu – osmiletá gymnázia v pdf.

Průvodce přípravou na jednotnou přijímací zkoušku z Cermatu – čtyřletá gymnázia v pdf.

Pokyny pro pohyb uchazečů ve škole v době konání jednotné přijímací zkoušky v docx nebo v pdf

Volba druhého cizího jazyka gymnázium všeobecné v docx

Volba druhého cizího jazyka gymnázium technické v docx

Čestné prohlášení v docx

Osobní údaje uvedené v Čestném prohlášení jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené škole usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s vyjímkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem.

 

Přijímací řízení v pdf.

Kritéria přijetí pro gymnázium osmileté (na obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium) v pdf.

Kritéria přijetí pro na obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: technické v pdf.

Kritéria přijetí pro na obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: všeobecné v pdf.

 

Tiskopis přihlášky na střední školu (pro osmileté i čtyřleté gymnázium) v pdf.

Návod pro vyplnění přihlášky na střední školu (pro osmileté i čtyřleté gymnázium) – odkaz na informace na stránkách cermatu zde.

Pro nácvik k přijímacím zkouškám jsou k dispozici na stránkách cermatu přijímací testy z předchozích let – odkaz zde.