Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení pro obor vzdělání Gymnázium, zaměření: technické v docx nebo v pdf.

Kritéria pro třetí kolo pro obor vzdělání Gymnázium, zaměření: technické v docx nebo v pdf.

Přihláška ke studiu v pdf pro úpravu.

 

Odevzdání zápisových lístků

Zápisový lístek můžete odevzdat v pracovních dnech na sekretariátě školy v době od 7.00 do 14.00 hod., ve výjimečných případech po předchozí telefonické domluvě.

 

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole v náhradním termínu

Seznam přijatých uchazečů do prvního ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání, ve školním roce 2019/2020 v pdf.

Seznam přijatých uchazečů do prvního ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: všeobecné, denní forma vzdělávání, ve školním roce 2019/2020 v pdf.

 

Aktuální stav přijímacího řízení ke dni 24. 5. 2019 12.00 hod.

Aktuální stav k 24. 5. 2019 12.00 hodin pro obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání, v pdf.

Aktuální stav k 24. 5. 2019 12.00 hodin pro obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: všeobecné, denní forma vzdělávání, v pdf.

 

Informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce k výsledkům 1. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2019/2020

Dne 28. 4. 2019 obdrží škola od CZVV (Centrum pro zpracování výsledků vzdělávání) výsledky testů jednotné přijímací zkoušky. Poté škola provede hodnocení uchazečů na základě kritérií přijímacího řízení, tj. podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, bodů za soutěže a výsledků jednotné přijímací zkoušky. Pořadí uchazečů a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) škola zveřejní na  webových stránkách a na úřední desce u vstupu do budovy školy nejdříve dne 29. 4. 2019 ve 12.30 hod.                                             

Výsledky hodnocení uchazečů nebudou sdělovány telefonicky. Další postup:

  1. Je-li uchazeč přijat, začíná mu následujícím pracovním dnem běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku škole. Zápisové lístky se odevzdávají na sekretariátu školy od 30. 4. Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Rozhodne-li se uchazeč nastoupit na jinou školu, prosíme o sdělení této informace na adresu skola@gsos.cz
  2. Není-li uchazeč přijat:
  • Může si vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí osobně na sekretariátu školy, a to v pondělí 29. 4. 2019 od 12.30 do 16 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou 29. 4. 2019 odeslána poštou do vlastních rukou zákonného zástupce žáka.
  • Doporučujeme podat odvolání, které je možno rovnou při osobním převzetí rozhodnutí dne 29. 4. 2019 předat vedení školy. Formuláře pro podání odvolání budou k dispozici na sekretariátu nebo  je možné si je stáhnout z webových stránek..
  • Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne osobního převzetí nebo doručení rozhodnutí.
  • Odvolání je možno podat teprve poté, kdy škola rozhodnutí již vydala, tzn. buď osobně zákonnému zástupci předala písemné rozhodnutí o  nepřijetí, nebo je zákonný zástupce uchazeče převzal od pošty.
  • Neodevzdají-li zápisové lístky všichni přijatí uchazeči, bude škola postupně (na základě tzv. autoremedury) přijímat uchazeče, kteří podali odvolání, přičemž bude plně respektováno pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

Formulář pro odvolání v doc  

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019 – 2020

Přijímací řízení pro školní rok 2019-2020 v pdf

Kritéria osmileté gymnázium pro školní rok 2019-2020 v pdf

Kritéria čtyřleté gymnázium technické pro školní rok 2019-2020 v pdf

Kritéria čtyřleté gymnázium všeobecné pro školní rok 2019-2020 v pdf  

 

Konzultace k přijímacím zkouškám

V termínech 9. března 2019 (sobota) a 30. března 2019 (sobota) od 8 do 12 hod. pořádá škola zdarma konzultace k centrálně zadávaným jednotným testům z českého jazyka a literatury a matematiky pro uchazeče, kteří podali na ni přihlášku. (Platí pro Gymnázium čtyřleté i Gymnázium osmileté.) Přihláška ke konzultacím bude na školních stránkách od 8. 2. 2019.

Informace ke konzultacím v pdf. Přihláška ke konzultacím v docx. Vyplněnou přihlášku ke konzultacím můžete poslat emailem na adresu: skola@gsos.cz nebo ji doručit osobně na sekretariát školy do úterý 26. 2. 2019.  

 

Přijímací řízení krok za krokem v pdf

  Ve šk. roce 2019/2020 škola otevírá v 1. ročníku tyto obory vzdělání:

Gymnázium, zaměření všeobecné (4letý obor)                    45 přijímaných žáků

Gymnázium, zaměření technické (4letý obor)                      15 přijímaných žáků

Gymnázium (8letý obor)                                                           30 přijímaných žáků  

Učební plán pro G8 v pdf  

Přijímací zkoušky probíhají formou jednotných přijímacích testů z českého jazyka a matematiky v dubnu 2019.

Obor čtyřleté gymnázium:       1. termín:        pá 12. 4. 2019     2. termín:       po 15. 4. 2019  

Obor osmileté gymnázium:     1. termín:        út 16. 4. 2019      2. termín:       st 17. 4. 2019  

Náhradní termín (všechny obory): 1. termín:        po 13. 5. 2019      2. termín:       út 14. 5. 2019

 

Přihláška ke studiu 2. cizího jazyka

Přikládáme přihlášku ke studiu II. cizího jazyka.

Žádáme zákonné zástupce, jejichž děti mají o studium na naší škole vážný zájem, aby vyplněnou přihlášku zaslali do středy 17. 4. 2019 na adresu školy nebo e-mailem. Přihlášku mohou žáci také odevzdat během konzultace k přijímacím testům (sobota 30. 3. 2019). Tuto informaci potřebujeme pro zjištění případného počtu žáků majících zájem o jazyky uvedené v přihlášce.

Volba 2. cizího jazyka – gymnázium všeobecné v doc

Volba 2. cizího jazyka – gymnázium technické v doc

 

Obsah a forma testů

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušek zakázané.

Didaktický test z ČJL trvá 60 minut, z matematiky 70 minut. Testy k procvičení jsou na stránkách Cermatu.  

Na základě dotazů některých rodičů přikládáme odkazy na velmi podrobné informace k přijímacím zkouškám, které jsou na stránkách Cermatu v odkaze Jednotná přijímací zkouška 2019 – www.cermat.cz

Tento odkaz obsahuje pododkazy:

Základní informace

Přihlášky na SŠ

Úpravy podmínek přijímacího řízení – pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami a uchazeče vzdělávající se v zahraničí

Testová zadání k procvičení – zadání testů, výsledky testů, záznamové archy od roku 2015 do roku 2018 a od 8. února 2019 i s ilustračními testy pro rok 2019

Výsledky JPZ – informace, kdy se žáci dozví výsledky