Jednotná přijímací zkouška

Vážení rodiče, vážení uchazeči,

v příloze najdete časový harmonogram jednotné přijímací zkoušky v pdf.

25. 5. 2020 jsme uchazečům, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku na naší škole, zaslali pozvánku a bližší informace.

Uchazeči, kteří podali přihlášku ke studiu na naší škole, ale přijímací zkoušky konají na jiné škole, obdrželi také potřebné informace.

Další informace najdete v oddíle Přijímací řízení.

K čestnému prohlášení

Osobní údaje uvedené v Čestném prohlášení jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené škole usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s vyjímkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem.

Důležité informace

Pro informovanost žáků a jejich rodičů zveřejňujeme:

Vyhláška 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 v pdf

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020 v pdf

Usnesení Vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření 220/2020 Sb. v pdf

Harmonogram uvolnění škol a školských zařízení (platný od 30. 4. 2020) v pdf

Informace žákům tříd maturitních ročníků v pdf

Čestné prohlášení (příloha 1) v docx

Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium konzervatoří v období do konce školního roku 2019/2020 (příloha 2) v pdf