Dodatek k přijímacím zkouškám

Vážení zákonní zástupci,

dovolte, abychom Vás informovali o skutečnosti, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dodatek k opatření obecné povahy, č. j. MSMT-4337/2021-8 ze dne 7. května 2021, přičemž ten se vztahuje k přijímacímu řízení na střední školu a stanovuje možnost účasti na náhradním termínu uchazečům, kteří se z jakéhokoli důvodu neúčastnili obou termínů JPZ na jedné škole, a dále stanovuje možnost zpětvzetí zápisového lístku v případě účasti na náhradním termínu přijímacích zkoušek. 

Dotatek k přijímacím zkouškám v pdf.

Pozn. V uvedené vyhlášce doporučujeme k nahlédnutí zejména článek XIX. (19) na straně 2.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 7. května 2021.

 Vedení školy